Ochrona danych osobowych / RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Paulina Leśniak Tekst-Translator Biuro Tłumaczeń w Szczecinie

ul. Monte Cassino 38b/1

70-464 Szczecin

e-mail: tekst@data.pl

www.tekst-translator.pl

i nie zostaje powołany inspektor danych osobowych,

2) kontakt administratorem danych osobowych: tekst@data.pl,

3) przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pani/Pana, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy, dane będą przechowywane przez  okres 3 lat od dnia wykonania tłumaczenia,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy,

7) w przypadku, gdy życzy sobie Pani/Pan otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat),

8) podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora,

9) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:

- dostępu do dotyczących Pani/Pana danych,

- dostarczenia Pani/Panu kopii danych podlegających przetwarzaniu,

- prostowania tych danych,

- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy Pani/Pan wniesie sprzeciw, o którym mowa niżej,

- ma Pani/Pan prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.